Veiligheid en gezondheid borgen

Veiligheid en Gezondheid van Dol-Fijn Kinderopvang 0-12 jaar. Met behulp van het geschreven beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Per locatie wordt in dit beleid aandacht besteedt aan de onderwerpen die van belang zijn. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en dat zij leren omgaan met kleine risico’s.

Het beleidsplan heeft een cyclische vorm wat inhoudt dat we steeds bekijken of we op de goede weg zijn en welke verbeteringen nodig zijn. Om tot het beleidsplan veiligheid en gezondheid te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

De GGD controleert de uitvoeringsdatum nauwkeurig. Bijbehorende actieplannen, afspraken en maatregelen worden in samenspraak met de medewerkers jaarlijks bijgesteld. Ook deze informatie ligt voor de ouders ter inzage.

De GGD inspectierapporten, naar aanleiding van de jaarlijkse controle van de GGD, zijn ook opgenomen in de ouderinformatiemap en voor iedereen toegankelijk en te lezen op onze website in een pdf bestand onder de knop GGD inspectierapporten.
In de nieuwsbrief voor de ouders wordt ook aangegeven wanneer de inspectie plaatsvond en of het resultaat voldoende of onvoldoende was. De inspecties van de GGD zijn altijd onaangekondigd. Zie ook de internetsite: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Controles en inspecties door externe partners/partijen
Dol-Fijn wordt door; Brandweer, Arbodienst, Belastingdienst, Keuringsdienst van Waren (bedden, boxen en speeltoestellen),  inspecties van de GGD op het gebied van pedagogisch beleid en praktijk, veiligheid, gezondheid, accommodatie en inrichting, gecontroleerd. Daarnaast is Dol-Fijn aangesloten bij de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-groep), Boink (ouderraad), De Geschillencommssie kinderopvang. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Inspectierapporten GGD:

Dagopvang 0-4 jaar - Inspectierapporten Dol-Fijn
PDF: Inspectierapport KDV Dol-Fijn 2015
PDF: Inspectierapport KDV Dol-Fijn 2016
PDF: Inspectierapport KDV Dol-Fijn 2017
PDF: Inspectierapport KDV Dol-Fijn 2018
PDF: Inspectierapport KDV Dol-Fijn 2019

Naschoolseopvang 4-12 jaar - Inspectierapporten Dol-Blij, Dol-Gelukkig, en Dolle-Boel
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Blij 2015-1
PDF: Inspectierapport NSO Dol-Blij 2016
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Blij 2017
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Blij 2018
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Blij 2019
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Gelukkig 2015 OVR
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Gelukkig 2016
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Gelukkig 2017
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Gelukkig 2018
PDF: Inspectierapport BSO Dol-Gelukkig 2019
PDF: Inspectierapport BSO Dolle-Boel 2018
PDF: Inspectierapport BSO Dolle-Boel 2018-2019