Pedagogisch beleid Dol-Fijn kinderopvang 0-12 jaar

De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan binnen instellingen voor kinderopvang. De inhoud en relatie van het beleidsplan met de praktijk wordt vertaald in het pedagogisch werkplan. In de dagelijkse praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor de sociaal-emotionele veiligheid van kinderen, de persoonlijke- en socialecompetentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden aan kinderen. Binnen verschillende maatschappelijke kaders is er ook behoefte aan een visie op kinderopvang en het pedagogische handelen. Deze is voor Dol-Fijn specifiek gericht op de taak en rol die wij spelen in de opvoeding en verzorging van kinderen in hun vroegkinderlijke ontwikkeling. Ouders kunnen de uitwerking van onze visie en pedagogisch handelen gebruiken om hun keuze voor kinderopvang te bepalen.

Het pedagogisch beleid voor zowel de dagopvang als de naschoolse opvang wordt breed gedragen.
De gestelde basisdoelen ten aanzien van opvoeding en verzorging van kinderen in de vroegkinderlijke ontwikkeling van 0-4 jaar en 4-12 jaar zijn, in principe, dezelfde als in het gezin. Het verschil tussen beide is dat Dol-Fijn pedagogische- en didactische middelen ter beschikking heeft om de (basis)doelen te realiseren.

Pedagogische visie Dol-Fijn 0-12 jaar & Visie op kinderen
‘Van nature gaat ieder gezond kind op onderzoek uit om de wereld te ontdekken’. Kinderen leren door ervaringen en belevingen die zij opdoen. Steeds ‘zelf’ doen, keuzes te maken en door op hun eigen manier de mogelijkheden te ontwikkelen en te ontdekken met respect voor anderen; leeftijdsgenoten, volwassenen, natuur en zichzelf.

Visie op de opvoeding van kinderen
‘Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt’.
Het bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen de wereld kunnen ontdekken, onderzoeken en uiting kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die ze opdoen.

Visie op de ontwikkeling van kinderen
De ontwikkeling van kinderen is afhankelijk van de aangeboden mogelijkheden, de ervaringen en belevingen die zij opdoen (kinderopvang, elders buitenhuis) in combinatie met hun referentiekader (thuissituatie).

PDF: Pedagogisch beleid dagopvang 0-4 jaar 2019-2023 (binnenkort)
PDF: Pedagogisch beleid naschoolseopvang 4-12 jaar 2019-2023