WENNEN BIJ DOL-FIJN

'De kindertijd is de meest betoverende tijd van je leven!'
Om een kind aan de opvang te laten wennen maken we met ouders wenafspraken. Kinderen krijgen de gelegenheid te ervaren wat zijn/haar de nieuwe 'thuis' is. Er zijn ouders die echter 1 dag opvang wensen, wij kunnen hier uiteraard gehoor aan geven. Het is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen van een kind. Mocht het zo zijn dat 1 dag te weinig blijkt dan wordt er, in het belang van het kind, met de ouders  overlegd om uit te breiden naar 2 dagen opvang.

Tuimelaars;
Voor de nieuwe kinderen is er samen met het liefst één van de ouders/verzorgers de mogelijkheid voor één of meer proefochtenden, afspraken hierover worden met de pedagogisch medewerker van de betreffende groep gemaakt. Ouders brengen hun kind op deze eerste ochtend om ongeveer 09.30 uur op een nader afgesproken tijdstip komen zij hun kindje weer halen. In het begin ervaren ouders dat het brengen van uw kind moeilijk is. Ouders kunnen ons daarom gerust eventjes bellen om te vragen hoe het met hun kindje gaat.
Combinatie broertjes / zusjes op de groep is zeker mogelijk en uiteraard afhankelijk van de leeftijden (denk aan bijvoorbeeld tweelingen of kinderen die kort op elkaar volgen) hiermee gaan wij om zoals de kinderen ook thuis gewend zijn met elkaar om te gaan.

Snubfins en Beloega’s;
Op deze groep geplaatste kinderen zijn al iets ouder. Bij zowel de Snubfins als de Beloega’s rond de twee jaar. Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie is het naar ons idee van het grootste belang veel aandacht aan de wenperiode te besteden. Dit geldt zowel voor kind als ouder. Het doel van deze extra aandacht is dat een kind sneller vertrouwd raakt met de groep, de kinderen, de omgeving, het gebouw, de speelruimte en met ons. Ook voor de ouders is het belangrijk om met deze 'nieuwe' situatie vertrouwd te raken en de zorg van hun kind uit handen te geven. Ter introductie zijn er voor 'nieuw' geplaatste kinderen proefochtenden, de ouders krijgen deze ochtenden via een brief aangereikt. Op deze momenten kunnen ouders korte of langere tijd bij hun kind blijven. Als de ouder weggaat spreken zij met de pedagogisch medewerker van de groep een tijdstip af om hun kind weer op te halen. Ouders kunnen bij het brengen en ophalen zien hoe hun kind speelt en of zich gedraagt. In het begin zal de ouder en het kind ervaren dat het brengen en afscheid nemen moeilijk kan zijn. Goed afscheid nemen, even zwaaien zijn belangrijk in deze fase.

Grampertjes en Orinoco’s;
De kinderen die op de Grampertjes en de Orinoco’s groep verblijven wennen net zoals hierboven beschreven. Uiteraard wordt er afhankelijk van de leeftijd van het kind door de pedagogisch medewerkers goed gekeken wat het kind nodig heeft om de wenperiode soepel te laten verlopen.